O archivu

 

Působnost a předmět činnosti SOkA Havlíčkův Brod

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně, spadajícího do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.

Správní obvod archivu je vymezen územím okresu Havlíčkův Brod dle vyhlášky č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky a územích obvodů hlavního města Prahy v platném znění. Zároveň je od 1. ledna 2000 integrální součástí území kraje Vysočina (dle zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků), tudíž do jeho správní působnosti patří obvody tří obcí s rozšířenou působností – Chotěboř, Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou.

Činnost archivu se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
V rámci působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  • kontrola výkonu spisové služby,
  • výběr archiválií z dokumentů původců (stanovených zvláštním právním předpisem) ve skartačním a mimoskartačním řízení v územním obvodu archivu,
  • přejímání, zpracování a zpřístupňování archiválií, vzniklých z činnosti původců (včetně jejich předchůdců), u nichž provádí výběr archiválií i dalších archiválií u něj uložených, které vznikly z činnosti jiných subjektů (včetně fyzických osob),
  • plnění funkce odborného archivního orgánu pro subjekty v jeho působnosti i pro fyzické osoby, které vlastní archiválie,
  • výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu,
  • zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví,
  • vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a vydávání odborných publikací.

Ředitel archivu

Mgr. Miroslav Kružík
tel. +420 569 429 741
e-mail: kruzik@mza.cz