Kyjovská 1125
580 01 Havlíčkův Brod

tel. +420 569 429 742
e-mail: soka_havlickuvbrod@mza.cz
www: http://havlickuv-brod.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

 

Působnost a předmět činnosti SOkA Havlíčkův Brod

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně, spadajícího do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.

Správní obvod archivu je vymezen územím okresu Havlíčkův Brod dle vyhlášky č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky a územích obvodů hlavního města Prahy v platném znění. Zároveň je od 1. ledna 2000 integrální součástí území kraje Vysočina (dle zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků), tudíž do jeho správní působnosti patří obvody tří obcí s rozšířenou působností – Chotěboř, Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou.

Činnost archivu se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
V rámci působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  • kontrola výkonu spisové služby,
  • výběr archiválií z dokumentů původců (stanovených zvláštním právním předpisem) ve skartačním a mimoskartačním řízení v územním obvodu archivu,
  • přejímání, zpracování a zpřístupňování archiválií, vzniklých z činnosti původců (včetně jejich předchůdců), u nichž provádí výběr archiválií i dalších archiválií u něj uložených, které vznikly z činnosti jiných subjektů (včetně fyzických osob),
  • plnění funkce odborného archivního orgánu pro subjekty v jeho působnosti i pro fyzické osoby, které vlastní archiválie,
  • výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu,
  • zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví,
  • vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a vydávání odborných publikací.

Ředitel archivu

Mgr. Miroslav Kružík
tel. +420 569 429 741
e-mail: kruzik@mza.cz

Městskou hromadnou dopravou z dopravního terminálu:

Na terminálu nastoupíte na autobus číslo 8, směr Žižkov II. Vystoupíte na zastávce Kyjovská, Archiv se nachází ve vzdálenosti 50m od této zastávky. Podívejte se na jízdní řádyodkaz vede mimo tento web. Cesta trvá cca 15 min.

Autem

GPS: 49°36'32.018"N, 15°35'45.535"E

Najděte si nás na mapě
Jste z daleka? Nevíte kudy k nám? Naplánujte si optimální trasu.

Naplánovat trasu k Okresnímu archivu Havlíčkův Brod. Okresní archiv se nachází asi 50 m od křižovatky Konečná - Kyjovská směrem na sever.

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO: 8:00 - 17:00
ST: 8:00 - 17:00

Navštívit badatelnu Státního okresního archivu Havlíčkův Brod je možné v úředních hodinách.
Badatelna má však omezenou kapacitu studijních míst. Platí proto pravidlo, že v případě obsazení všech studijních míst v badatelně bude dalšímu badateli umožněn přístup do badatelny až poté, co se některé z míst uvolní. Je možné požádat o rezervaci místa předem, ovšem s ohledem na provozní podmínky badatelny tuto službu není možné poskytnout vždy.
Případné omezení provozu badatelny je zveřejňováno na internetových stránkách archivu.

sdfag